یاریم تپه

یاریم تپه
این تپه باستانی در 9 کیلومتری جنوب گنبد کاووس قرار دارد. بقایای به دست آمده از این تپه حداکثر به دوره نوسنگی حدود هزاره پنجم پ م میرسد. این تپه آثار معماری نیز دارد که در آنها دیوارها از خشت تشکیل شده اند و کف از خاک کوبیده،سفالهای به دست آمده به پنج گروه تقسیم میشوند.سفالهای دوره نوسنگی ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه