اهرام مرواه

اهرام فراموش شده مروو

وقتی حرف از اهرام باستانی می‌شود، همه فکر‌ها به سمت اهرام مصر می‌روند ولی امروز اهرام جدیدی را معرفی می‌کنیم که سالهایت از یاد‌ها رفته اند و به دلیلی نبودن امکانات در آن مکان‌ها تبلیغاتی جهت بازدید از آن‌ها به شکل گسترده انجام نشده است، اهرام مروو.
مرو یکی از شهر‌های سودان است که در کنار رودخانه نیل قرار دارد. در این منطقه می‌توانید ۲۰۰ بنای تاریخی هرمی شکل ببینید که تا ۲۷۰۰ سال پیش ساخته شده اند و تا ۹۰۰ سال پیش توسط شاهان و ملکه‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در این اهرام توانسته اند نشانه هایی از فرهنگ‌های قدیم یونان، روم و مصر پیدا کنند. ... ادامه مطلب
اهرام فراموش شده مروو

اهرام از یاد رفته‌ی مرواه

وقتی حرف از اهرام باستانی می‌شود فکر همه به سمت اهرم مصر می‌رود اما اهرم مرواه سالهاست فراموش شده اند ...
مِراوه یکی از شهرهای سودان است که در کنار رودخانه نیل قرار دارد . در این منطقه می‌توانید ۲۰۰ بنای تاریخی هرمی شکل ببینید که تا ۲۷۰۰ سال پیش ساخته شده است و تا ۹۰۰ سال پیش توسط شاهان و ملکه‌ها ... ادامه مطلب
اهرام از یاد رفته‌ی مرواه