اولین پل متحرک ایران

اولین پل متحرک ایران

در گذشته رفت و آمد از انزلی به غازیان وسیله قایق صورت میگرفت تا اینکه تصمیم گرفته شد انزلی به وسیله دو پل به راه زمینی غازیان - رشت متصل گردد که پلی از غازیان به میان پشته به طول 210 متر و عرض 10 متر و ارتفاع 85/6 متر با 5 دهانه که یک دهانه از آن به طول 25 متر متحرک بوده است .
پل دیگر از میان پشته ... ادامه مطلب
اولین پل متحرک ایران