هنرمندی که شهر را می‌بافد

هنرمندی که شهر را می‌بافد

نِسپون از 6 سال پیش به دو دلیل آثار توری می‌بافد. دلیل اول اینکه این هنر شعرِ تصویریِ محض است. او معتقد است: در هر بافتن یک تشابه و نوعی از هماهنگی و تناسب وجود دارد، آیا این همان چیزی نیست که همه ما به‌طور غریزی در جست‌وجویش هستیم؟ گاهی این تصاویر و بافت‌ها نمادی از رابطه‌ی صریح و مستقیم میان مردم هستند. ... ادامه مطلب
هنرمندی که شهر را می‌بافد