گرمابه حضرت

گرمابه حضرت

این حمام که مابین مسجد جامع و امامزاده یحیی در سمنان قرار دارد، درزمان سلطنت ابوالقاسم با برخان پادشاه تیموری (در سال ۸۵۶ ه.ق‌) و به دستور وزیر وی خواجه غیاث الدین‌بهرام سمنانی ساخته شده است‌. این بنا در زمان مظفرالدین شاه قاجار (در سال ۱۳۱۲ ه.ق‌) و به دستور حاج‌ملاعلی حکیم الهی دانشمند معروف تعمیر و ... ادامه مطلب
گرمابه حضرت