پاریس کوچولو

پاریس ایران کجاست

داشتن آب وهوای مناسب در شهر بروجرد و وجود بیش از 168 اثر تاریخی ثبت شده طبیعت منحصر به فرد می‌تواند زیرساختی باشد که بروجرد یکی از مناطق ویژه گردشگری انتخاب شود. در پاریس میانگین دما 15 درجه ودر بروجرد14.4 درجه است. در هر فصل سال که از این منطقه دیدن کنید متوجه می‌شوید که تمام فصل‌ها با نظم تغییر می‌کند.
یعنی ... ادامه مطلب
پاریس ایران کجاست

پاریس ایران کجاست

داشتن آب وهوای مناسب در شهر بروجرد و وجود بیش از 168 اثر تاریخی ثبت شده طبیعت منحصر به فرد می‌تواند زیرساختی باشد که بروجرد یکی از مناطق ویژه گردشگری انتخاب شود. در پاریس میانگین دما 15 درجه ودر بروجرد14.4 درجه است. در هر فصل سال که از این منطقه دیدن کنید متوجه می‌شوید که تمام فصل‌ها با نظم تغییر می‌کند.
یعنی ... ادامه مطلب
پاریس ایران کجاست