آستان شاه سلطان حسین

آستان شاه سلطان حسین عموی امام زمان

امام هادی (ع) چهار فرزند پسر داشتند به نامهای حسن (ع) ملقب به امام حسن عسگری که در سامرا به خاک سپرده شده اند و محمد (ع) که به سید محمد معروف می‌باشند و ایشان نیز در نزدیکی سامرا به خاک سپرده شده اند و جعفر که به جعفر کذاب معروف می‌باشد که خود را به کذب امام معرفی کرده بودند و حسین (ع) که به شاه سلطان ... ادامه مطلب
آستان شاه سلطان حسین عموی امام زمان

آستان شاه سلطان حسین

امام هادی (ع) چهار فرزند پسر داشتند به نامهای حسن (ع) ملقب به امام حسن عسگری که در سامرا به خاک سپرده شده اند و محمد (ع) که به سید محمد معروف می‌باشند و ایشان نیز در نزدیکی سامرا به خاک سپرده شده اند و جعفر که به جعفر کذاب معروف می‌باشد که خود را به کذب امام معرفی کرده بودند و حسین (ع) که به شاه سلطان ... ادامه مطلب
آستان شاه سلطان حسین