باد 120روزه سیستان

اس بادهای نشتیفان
آس یعنی نرم شدن دانه زیر سنگ است بدین ترتیب که دو سنگ گرد و مسطح بر هم نهاده سنگ زیرین در میان میلی آهنین وجز آن از سوراخ میان سنگ زیرین درگذشته و سنگ فوقانی به قوت دست آدمی یا ستور یا باد یا آب چرخد و حبوب و غیره را خرد و آرد سازد .
چرخش این آسیاب‌ها محتاج بادی قوی، مداوم و ... ادامه مطلب

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه