تور خارجی

تور سوئیس لوگانو

توسط: آفتاب کلوت (هوایی - پروازهای بین المللی و داخلی)

4 شبتور طبیعت گردیتور تفریحیتور جهانگردی

6,20۰,۰۰۰ تومان + 690 یورو

تور فرانسه پاریس

توسط: آفتاب کلوت (هوایی - پروازهای بین المللی و داخلی)

4 شبتور طبیعت گردیتور تفریحیتور جهانگردی

59۰ یورو + 5,99۰,۰۰۰ تومان/بلیت

تور سوئیس لوزان

توسط: آفتاب کلوت (هوایی - پروازهای بین المللی و داخلی)

4 شبتور طبیعت گردیتور تفریحیتور جهانگردی

53۰ یورو + 5,5۰۰,۰۰۰ تومان/بلیت

تور ترکیه ازمیر و آلاچاتی

توسط: آفتاب کلوت (زمینی)

7 شبتور تفریحیتور جهانگردیتور نوروز

5,5۰۰,۰۰۰ تومان + ۵3۰$

تور سوئیس فرانسه لوزان پاریس

توسط: آفتاب کلوت (هوایی)

6 شبتور طبیعت گردیتور تفریحیتور جهانگردی

9,99۰,۰۰۰ تومان + ۱19۰€

تور سوئیس اسپانیا لوگان و بارسلون

توسط: آفتاب کلوت (هوایی - پروازهای بین المللی و داخلی)

7 شبتور طبیعت گردیتور تفریحیتور جهانگردی

۱۲۸۰€ + ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

تور سوئیس هلند لوگانو آمستردام

توسط: آفتاب کلوت (هوایی - پروازهای بین المللی و داخلی)

4 شبتور طبیعت گردیتور تفریحیتور جهانگردی

۱2۵۰€ + ۱۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان

تور سوئیس فرانسه تور لوگانو پاریس

توسط: آفتاب کلوت (هوایی - پروازهای بین المللی و داخلی)

6 شبتور طبیعت گردیتور تفریحیتور جهانگردی

8,7۰۰,۰۰۰ تومان + ۱18۰€

تور سوئیس ایتالیا لوگانو و میلان

توسط: آفتاب کلوت (هوایی - پروازهای بین المللی و داخلی)

6 شبتور طبیعت گردیتور تفریحیتور جهانگردی

۹۹۰€ + ۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان/بلیت