فاصله تهران تا سمنان و بالعکس با ماشین و قطار + نقشه و همه مسیرهای دسترسی

وسیله نقلیه

مسافت (کیلومتر)

زمان

فاصله تهران تا سمنان با ماشین

220

2 ساعت و 45 دقیقه

فاصله تهران تا سمنان با قطار

228

2 ساعت با قطار تندرو 2 ساعت و 45 دقیقه با قطار عادی
فاصله تهران تا سمنان با هواپیما -

-

توضیحات بیشتر