مسیریابی

فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا خانه لاری ها : 0 کیلومتر - زمان : 1 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا مسجد چهل محراب : 0 کیلومتر - زمان : 2 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا مسجد جامع کبیر یزد : 1 کیلومتر - زمان : 6 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا حمام ابوالمعالی : 1 کیلومتر - زمان : 4 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا امامزاده شاهزاده فاضل : 1 کیلومتر - زمان : 4 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا مجموعه امیر چخماق : 2 کیلومتر - زمان : 7 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا موزه آب یزد : 2 کیلومتر - زمان : 7 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا آب انبار شش بادگیری : 3 کیلومتر - زمان : 8 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا باغ دولت آباد : 4 کیلومتر - زمان : 10 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) : 4 کیلومتر - زمان : 12 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا موزه آیینه و روشنایی : 8 کیلومتر - زمان : 10 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) : 19 کیلومتر - زمان : 28 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا قلعه خویدک : 19 کیلومتر - زمان : 27 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا مجموعه باغ وزیر حجت آباد : 22 کیلومتر - زمان : 22 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا آسیاب آبی اشکذر : 25 کیلومتر - زمان : 33 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا خانه لاری ها : 0 کیلومتر - زمان : 1 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا مسجد چهل محراب : 0 کیلومتر - زمان : 2 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا مسجد جامع کبیر یزد : 1 کیلومتر - زمان : 6 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا حمام ابوالمعالی : 1 کیلومتر - زمان : 4 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا امامزاده شاهزاده فاضل : 1 کیلومتر - زمان : 4 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا مجموعه امیر چخماق : 2 کیلومتر - زمان : 7 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا موزه آب یزد : 2 کیلومتر - زمان : 7 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا آب انبار شش بادگیری : 3 کیلومتر - زمان : 8 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا باغ دولت آباد : 4 کیلومتر - زمان : 10 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) : 4 کیلومتر - زمان : 12 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا موزه آیینه و روشنایی : 8 کیلومتر - زمان : 10 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) : 19 کیلومتر - زمان : 28 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا قلعه خویدک : 19 کیلومتر - زمان : 27 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا مجموعه باغ وزیر حجت آباد : 22 کیلومتر - زمان : 22 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) تا آسیاب آبی اشکذر : 25 کیلومتر - زمان : 33 دقیقه مشاهده روی نقشه