مسیریابی

فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا روستای خورمیز : 8 کیلومتر - زمان : 13 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا باغ پهلوان پور : 8 کیلومتر - زمان : 12 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا کوه ریگ : 10 کیلومتر - زمان : 17 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا پارک سرو کهنسال مهریز : 10 کیلومتر - زمان : 16 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا قلعه سریزد : 22 کیلومتر - زمان : 25 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) : 41 کیلومتر - زمان : 39 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا قلعه رحمت آباد : 41 کیلومتر - زمان : 40 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا شیرکوه : 51 کیلومتر - زمان : 1 ساعت و 5 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) : 51 کیلومتر - زمان : 48 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتیان ( مارکار ) : 51 کیلومتر - زمان : 49 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا مسجد پیر حسین دامغانی : 51 کیلومتر - زمان : 49 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا موزه آب یزد : 52 کیلومتر - زمان : 52 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا ساباط‌های یزد : 52 کیلومتر - زمان : 51 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا مسجد جامع کبیر یزد : 53 کیلومتر - زمان : 54 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا باغ دولت آباد : 53 کیلومتر - زمان : 51 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا روستای خورمیز : 8 کیلومتر - زمان : 13 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا باغ پهلوان پور : 8 کیلومتر - زمان : 12 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا کوه ریگ : 10 کیلومتر - زمان : 17 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا پارک سرو کهنسال مهریز : 10 کیلومتر - زمان : 16 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا قلعه سریزد : 22 کیلومتر - زمان : 25 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) : 41 کیلومتر - زمان : 39 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا قلعه رحمت آباد : 41 کیلومتر - زمان : 40 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا شیرکوه : 51 کیلومتر - زمان : 1 ساعت و 5 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) : 51 کیلومتر - زمان : 48 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتیان ( مارکار ) : 51 کیلومتر - زمان : 49 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا مسجد پیر حسین دامغانی : 51 کیلومتر - زمان : 49 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا موزه آب یزد : 52 کیلومتر - زمان : 52 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا ساباط‌های یزد : 52 کیلومتر - زمان : 51 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا مسجد جامع کبیر یزد : 53 کیلومتر - زمان : 54 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله چشمه و آبشار غربالبیز تا باغ دولت آباد : 53 کیلومتر - زمان : 51 دقیقه مشاهده روی نقشه