مسیریابی

فاصله مجموعه امیر چخماق تا موزه آب یزد : 0 کیلومتر - زمان : 3 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا امامزاده سهل بن علی یزد : 1 کیلومتر - زمان : 3 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا آب انبار شش بادگیری : 1 کیلومتر - زمان : 4 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) : 2 کیلومتر - زمان : 6 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا مسجد جامع کبیر یزد : 2 کیلومتر - زمان : 6 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) : 2 کیلومتر - زمان : 7 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا خانه لاری ها : 2 کیلومتر - زمان : 8 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا ساباط‌های یزد : 2 کیلومتر - زمان : 7 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا حمام خان : 2 کیلومتر - زمان : 6 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا باغ دولت آباد : 3 کیلومتر - زمان : 8 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا برج و باروی یزد : 3 کیلومتر - زمان : 8 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا موزه آیینه و روشنایی : 5 کیلومتر - زمان : 13 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا پارک کوهستان یزد : 12 کیلومتر - زمان : 17 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) : 18 کیلومتر - زمان : 22 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا قنات زارچ : 19 کیلومتر - زمان : 28 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا موزه آب یزد : 0 کیلومتر - زمان : 3 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا امامزاده سهل بن علی یزد : 1 کیلومتر - زمان : 3 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا آب انبار شش بادگیری : 1 کیلومتر - زمان : 4 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) : 2 کیلومتر - زمان : 6 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا مسجد جامع کبیر یزد : 2 کیلومتر - زمان : 6 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) : 2 کیلومتر - زمان : 7 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا خانه لاری ها : 2 کیلومتر - زمان : 8 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا ساباط‌های یزد : 2 کیلومتر - زمان : 7 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا حمام خان : 2 کیلومتر - زمان : 6 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا باغ دولت آباد : 3 کیلومتر - زمان : 8 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا برج و باروی یزد : 3 کیلومتر - زمان : 8 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا موزه آیینه و روشنایی : 5 کیلومتر - زمان : 13 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا پارک کوهستان یزد : 12 کیلومتر - زمان : 17 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) : 18 کیلومتر - زمان : 22 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مجموعه امیر چخماق تا قنات زارچ : 19 کیلومتر - زمان : 28 دقیقه مشاهده روی نقشه