مسیریابی

فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا آب انبار شش بادگیری : 1 کیلومتر - زمان : 3 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا مجموعه امیر چخماق : 2 کیلومتر - زمان : 6 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا موزه آب یزد : 2 کیلومتر - زمان : 6 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا مسجد جامع کبیر یزد : 3 کیلومتر - زمان : 10 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا موزه آیینه و روشنایی : 3 کیلومتر - زمان : 8 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا باغ دولت آباد : 4 کیلومتر - زمان : 8 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) : 4 کیلومتر - زمان : 12 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا موزه سکه و مردم شناسی حیدرزاده : 4 کیلومتر - زمان : 11 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا خانه لاری ها : 4 کیلومتر - زمان : 11 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا حمام ابوالمعالی : 4 کیلومتر - زمان : 11 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا خانه تهرانی ها : 4 کیلومتر - زمان : 11 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا بقعه سید طاووس : 4 کیلومتر - زمان : 9 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا قلعه رحمت آباد : 8 کیلومتر - زمان : 18 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) : 16 کیلومتر - زمان : 19 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا سرو دوقلو مبارکه : 20 کیلومتر - زمان : 23 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا آب انبار شش بادگیری : 1 کیلومتر - زمان : 3 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا مجموعه امیر چخماق : 2 کیلومتر - زمان : 6 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا موزه آب یزد : 2 کیلومتر - زمان : 6 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا مسجد جامع کبیر یزد : 3 کیلومتر - زمان : 10 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا موزه آیینه و روشنایی : 3 کیلومتر - زمان : 8 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا باغ دولت آباد : 4 کیلومتر - زمان : 8 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) : 4 کیلومتر - زمان : 12 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا موزه سکه و مردم شناسی حیدرزاده : 4 کیلومتر - زمان : 11 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا خانه لاری ها : 4 کیلومتر - زمان : 11 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا حمام ابوالمعالی : 4 کیلومتر - زمان : 11 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا خانه تهرانی ها : 4 کیلومتر - زمان : 11 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا بقعه سید طاووس : 4 کیلومتر - زمان : 9 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا قلعه رحمت آباد : 8 کیلومتر - زمان : 18 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) : 16 کیلومتر - زمان : 19 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) تا سرو دوقلو مبارکه : 20 کیلومتر - زمان : 23 دقیقه مشاهده روی نقشه