مسیریابی

فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) : 1 کیلومتر - زمان : 7 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا بقعه دوازده امام : 1 کیلومتر - زمان : 5 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا دارالحکومه یزد : 1 کیلومتر - زمان : 4 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا مجموعه امیر چخماق : 1 کیلومتر - زمان : 6 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا موزه آب یزد : 1 کیلومتر - زمان : 4 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا خانه مرتاض یزد : 1 کیلومتر - زمان : 6 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا امامزاده شاهزاده فاضل : 1 کیلومتر - زمان : 3 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا بازار خان : 1 کیلومتر - زمان : 2 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا خانه تهرانی ها : 1 کیلومتر - زمان : 5 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا موزه سکه و مردم شناسی حیدرزاده : 2 کیلومتر - زمان : 6 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا ساباط‌های یزد : 2 کیلومتر - زمان : 5 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا حمام خان : 2 کیلومتر - زمان : 7 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا خانه لاری ها : 2 کیلومتر - زمان : 6 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا آب انبار شش بادگیری : 2 کیلومتر - زمان : 9 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) : 3 کیلومتر - زمان : 10 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) : 1 کیلومتر - زمان : 7 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا بقعه دوازده امام : 1 کیلومتر - زمان : 5 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا دارالحکومه یزد : 1 کیلومتر - زمان : 4 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا مجموعه امیر چخماق : 1 کیلومتر - زمان : 6 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا موزه آب یزد : 1 کیلومتر - زمان : 4 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا خانه مرتاض یزد : 1 کیلومتر - زمان : 6 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا امامزاده شاهزاده فاضل : 1 کیلومتر - زمان : 3 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا بازار خان : 1 کیلومتر - زمان : 2 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا خانه تهرانی ها : 1 کیلومتر - زمان : 5 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا موزه سکه و مردم شناسی حیدرزاده : 2 کیلومتر - زمان : 6 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا ساباط‌های یزد : 2 کیلومتر - زمان : 5 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا حمام خان : 2 کیلومتر - زمان : 7 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا خانه لاری ها : 2 کیلومتر - زمان : 6 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا آب انبار شش بادگیری : 2 کیلومتر - زمان : 9 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله مسجد جامع کبیر یزد تا آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) : 3 کیلومتر - زمان : 10 دقیقه مشاهده روی نقشه