مسیریابی

فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا موزه آیینه و روشنایی : 8 کیلومتر - زمان : 15 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) : 13 کیلومتر - زمان : 16 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا آب انبار شش بادگیری : 13 کیلومتر - زمان : 18 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا مجموعه امیر چخماق : 14 کیلومتر - زمان : 20 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا موزه آب یزد : 15 کیلومتر - زمان : 20 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا امامزاده شاهزاده فاضل : 15 کیلومتر - زمان : 23 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا باغ دولت آباد : 15 کیلومتر - زمان : 21 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا خانه شکوهی : 15 کیلومتر - زمان : 22 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا بقعه سید طاووس : 15 کیلومتر - زمان : 24 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا مسجد جامع کبیر یزد : 16 کیلومتر - زمان : 22 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) : 16 کیلومتر - زمان : 21 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا خانه لاری ها : 17 کیلومتر - زمان : 23 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا سرو دوقلو مبارکه : 20 کیلومتر - زمان : 21 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا عمارت و باغ صدری نمیر : 22 کیلومتر - زمان : 22 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا آبشار دره گاهان : 30 کیلومتر - زمان : 26 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا موزه آیینه و روشنایی : 8 کیلومتر - زمان : 15 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا آتشکده یزد ( آتشکده زرتشتیان یزد ) : 13 کیلومتر - زمان : 16 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا آب انبار شش بادگیری : 13 کیلومتر - زمان : 18 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا مجموعه امیر چخماق : 14 کیلومتر - زمان : 20 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا موزه آب یزد : 15 کیلومتر - زمان : 20 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا امامزاده شاهزاده فاضل : 15 کیلومتر - زمان : 23 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا باغ دولت آباد : 15 کیلومتر - زمان : 21 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا خانه شکوهی : 15 کیلومتر - زمان : 22 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا بقعه سید طاووس : 15 کیلومتر - زمان : 24 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا مسجد جامع کبیر یزد : 16 کیلومتر - زمان : 22 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا زندان اسکندر ( مدرسه ضیائیه ) : 16 کیلومتر - زمان : 21 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا خانه لاری ها : 17 کیلومتر - زمان : 23 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا سرو دوقلو مبارکه : 20 کیلومتر - زمان : 21 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا عمارت و باغ صدری نمیر : 22 کیلومتر - زمان : 22 دقیقه مشاهده روی نقشه
فاصله برج خاموشان ( برج سکوت - دخمه زرتشتیان - دخمه سکوت ) تا آبشار دره گاهان : 30 کیلومتر - زمان : 26 دقیقه مشاهده روی نقشه