جاذبه های مذهبی اراک

امامزاده عبدالله کودزر

امامزاده عبدال...

آرامگاه امامزاده عبدالله کودزر در روستاى کودزر، در 30 کیلومترى جاده اراک به خمین و 7 کیلومتر دورتر از جادّه ترانزیتی، نزدیک روستاى حسن‏ آباد واقع شده است. این امامزاده به «شاهزاده عبدالله» مشهور است. بنا بر روى سطح مرتفعى که نزدیک سه متر از سطوح اطراف بلندتر است، با نقشه هشت ضلعى به ا...

اطلاعات | نقشه