توضیحات

ویرایش
مردم املش نیز همچون مردم سایر مناطق گیلان، آداب و رسوم ویژه ای برای سوگواری حسین بن علی (ع) دارند. مردم سعی می‌کنند تا در روزهای نهم و دهم محرم، به زادگاه خود بروند و در جمع بستگان و آشنایان خود در مراسم عزاداری شرکت کنند.
روضه خوانی، سینه زنی، زنجیر زنی، چهل منبر، شام غریبان، تعزیه خوانی و ...
ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﻣﺎه ﻣﺤﺮم در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم املش ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ . ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﻋﻢ از ﭘﻴﺮ و ﺟﻮان در اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در رﺛﺎی ﺳﺮور و ﺳﺎﻻر ﺷﻬﻴﺪان ﺑﻪ ﻧﻮﺣﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺳﺮاﻳﻲ و ﻣﻲ زﻧﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ .
در ﻣﻴﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﺳﻪ رﺳﻢ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ در ﻣﻴﺎن املشی‌ها راﻳﺞ و ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ:
علم ﺑﻨﺪی (alam_dabesi) ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻠﻢ دﺑﺴﻲ ﻋﻠﻢ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط املش رﺳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺐ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺤﺮم ﻋﺰاداران ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻃﻲ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻴﻨﻪ ﻧﻮﺣﻪ زﻧﻲ و ﺧﻮاﻧﻲ ﭘﺎرﭼﻪ و ﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺳﻴﺎه و رﻧﮓ ﻣﻲ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ را ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮی ﺑﺮ ﭼﻮب ﻋﻠﻢ ﮔﺮه زﻧﻨﺪ.
ﻛﻨﺪه ﭼﻮب ﺷﺪه ً ﻋﻠﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻛﺎری ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﭘﻨﺠﺔ ﻓﻠﺰی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻋﻘﻴﺪه ﻣﺮدم املش ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺎرﭼﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﭼﻮب ﻋﻠﻢ ﺗﻮان در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی و ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ ﻋﻠﻤﺪار دﺷﺖ ﻛﺮﺑﻼ را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ...مشاهده کامل متن ﻛﺸﻴﺪ و زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﻴﺪ.
از اﻳﻦ رو در اﻳﻦ ﺷﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﺒﻬﺎی دﻳﮕﺮ و ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺗﺎ ﺳﭙﻴﺪه ﻣﻲ دم ﻋﺰاداری ﻛﻨﻨﺪ . در اﻳﻦ ﺷﺐ ﺣﺘﻲ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ دﻫﺔ ﻣﺤﺮم را ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده اﻧﺪ، ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﺧﻮد روﺳﺘﺎ ﺳﺎﻛﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺎﻛﻨﻨﺪ در ﻣﺴﺠﺪ روﺳﺘﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻲ ﻋﻠﻢ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻤﻲ از ﺛﻮاب ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺑﻨﺪی.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺬای ﺳﺎده ﻣﻲ ای ﻧﻴﺰ ﺗﺪارک دﻳﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﺰاداران ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻏﺬای ﺟﻮﻳﻨﺪ ﺷﺪه ﺗﺒﺮک . ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ در ﺻﺪدﻧﺪ ﺗﺎ ﻏﺬای ﻣﺮاﺳﻢ اﻳﻦ ﺷﺐ را ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺎ ﻧﺬر و ﻧﻴﺎز و اﺳﺖ ً ﺑﻨﺪی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮاﻫﻲ ﻫﻤﺮاه .
ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻧﺬر و ﻧﻴﺘﻲ دارد ﭘﺎرﭼﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ را ﺑﻪ ﻋﺸﻖ اﻣﺎم (ع)ﻣﻲ و دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺪای ﻛﺮﺑﻼ ﺑﺮ روی ﻋﻠﻢ ﮔﺮه زﻧﺪ .ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺮ ﺗﻜﻪ ﻣﻲ ای ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮاﻫﺶ و ﺗﻤﻨﺎﻳﻲ اﺳﺖ.
املشیان اﻳﻦ ﺷﺐ را ﺷﺐ اﻟﻌﺒﺎس(ع) اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺳﺎﻗﻲ و ﻋﻠﻤﺪار ﺣﻀﺮت اﺑﺎﻋﺒﺪاﷲ (ع) ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﻲ آورﻧﺪ . در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﻦ پارچه‌ها ﻧﻮﺣﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻃﻠﻮﻋﻲ ﻫﺎ است ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد : از داغ ﺗﻮ ﻋﺒـﺎس ﺷﻜﺴﺘــﻪ ﻛﻤـــﺮ ﻣــﻦ ﻣﻦ از ﻏﺮﺑﺖ ﺗﻮ ﭘﺎره ﭼﻪ ﺗﻦ ﺷﺪ ﺟﮕﺮ ﻧﺨﻞ ﻗﺪ ﺗﻮ ﺑﻬــﺮ ﭼــﻪ از ﭘــﺎی درآﻣــﺪ آﻣﺪ از دﺳﺖ ﺷﺪم ﺗﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻮدم ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻧـﺪارم ﺧﻴﺰ ﻋﻠـﻢ ﮔﻴـﺮ ﻛـﻪ ﻣـﻦ ﭼــﺎره ﻧــﺪارم ﺑﺨﺸﺎی ﻛﻪ دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻦ ﭘـﺎره ﺑﺮ ﻧــﺪارم ﺧﻴـﺰ روان ﺷـﻮ ﻛـﻪ دﮔـﺮ ﻳـﺎر ﻧـﺪارم اﻓﺴﻮس ﻛﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺖ رﻓﺘـــﺎر ﺑﮕﺸـﺎ ز وﻓـﺎ ﭼﺸـﻢ ودل ﺳـﻮﺧﺘﻪ ﺑﻴـﻦ ام دوﺧﺘﻪ از ﺗﻴﺮ ﺟﻔﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻴــﻦ ام ﺑﺸﻜﺴﺘﻪ ﻛﻤﺮ ﻧـﻌﺶ ﺗــﻮﺑـــﺮدن ﻧﺘﻮاﻧــﻢ ﻧﺘـﻮاﻧــﻢ ﺑﺴﺘﻦ ز رﺧﺖ دﻳﺪه وﻣــﺮدن ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﻜﺶ از زاﻧﻮ و ﻣﺸﻜﻦ دل ﺧﻮﻳﺸﺎن ﭘﺮﻳـﺸﺎن ﻛﻦ ﻋﻔﻮ ﺑﻮد ﺳﺮ ﻛﺸﻲ از ﻣﻐﺰ از ﺑﻬــﺮ ﺟﻮاﻧﻴـﺖ ﻳﻘﻴـﻦ اﺷـﻚ ﻓﺸـــﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎﻧﻲ ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ﻣﺮا ﻣﺮگ وﺗﻮﮔﺮزﻧﺪه ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻮد اﻓﻐﺎن ﺗــﻮ ﺑﻬـــﺮ ﭘﺴــﺮ ﺧــﻮد ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎن ﺗﻮ ﻫﻤﭽﻮن ﭘــﺪر اﻓﺴﻮس دﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺣﺮم ﺧـــﻮاب ﻧـﺪارد ﺗﺸﻨﻪ ﻫﻴﻬـﺎت ﻟـﺐ ﻧــﺪارد ﺷــﺎن آب ﺑﻨﺸﻴﻨـــﻢ و ﻧﺎﻟــﻢ اﮔﺮ اﻋـــﺪا ﺑﮕـــﺬارد ﺑﮕـﺬارد ﺑﺮ ﺧﻴﺰم و آﻳــﻢ اﮔﺮ اﻋﻀــﺎ ﺑﺮ ﮔﻮی وﺻﻴﺖ اﮔﺮ ای ﺻﻒ ﻫﺴﺖ ﺷﻜﻨﻢ ﻫﺴـﺖ در ﺧﻴﻤﻪ ﻣﺒﺮ ﺗﺎ رﻣﻘﻲ در ﺑﺪﻧﻢ ﻧﻮﺣﻪ «ﻃﻠﻮﻋﻲ» ﺑﺮ ﺷﻌﺮ ﺑﻨﮕﺮ ﻣــﺎﺳﺖ ﮔﺮ ﻣــﺎﺳﺖ ران ﻣﻠﺦ ﻣـــﻮر ﺑﻪ ﻣﺪﻧﻈــﺮ alam-vâ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻠﻢ واﭼﻴﻨﻲ ﭼﻴﻨﻲ čini = ﻋﻠﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ رﺳﻢ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط املش ﭘﺲ از ﻇﻬﺮ ﻋﺎﺷﻮرا اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
از ﺻﺒﺢ ﻋﺎﺷﻮرا ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ روﺳﺘﺎ ﻣﻲ روﻧﺪ، از ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﺪاح وﻳﻚ روﺣﺎﻧﻲ از ﺧﻮد روﺳﺘﺎ و ﻳﺎ در ﺧﺎرج از آن دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آورده ﺗﺎ ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻋﺎﺷﻮرا و ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻴﻨﻲ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰار .
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن زﻧﺎن روﺳﺘﺎ ﻧﻴﺰ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﺎﻫﺎر ﻋﺰاداران را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ . آﻧﮕﺎه ﻏﺬای ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ روﺳﺘﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﺳﭙﺲ ﻋﺰاداران ـ ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ از ﺧﻮد روﺳﺘﺎ ﺑﻮده و ﭼﻪ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف ﺟﻬﺖ ﻋﺰاداری آﻣﺪه ﻣﻲ اﻧﺪ ـ ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺮف ﻏﺬا ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻠﻢ ﻣﻲ ﭼﻴﻨﻲ آﻏﺎز ﺷﻮد .
ﻋﺰاداران ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻠﻢ ﭘﺎرﭼﻪ‌های رﻧﮕﺎرﻧﮓ را ﺑﻪ دور ﻋﻠﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻠﻢ ﭘﺎرﭼﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن پارچه‌ها را از علم جدا می‌کنندباﻛﺎر در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺰاداران ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﺑﻲ ﻛﺴﻲ ﺳﺎﻻر ﺷﻬﻴﺪان را ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﻋﻠﻤﺪار ﻛﺮﺑﻼ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪ.
در ﻳﻜﻲ دو ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﭼﻴﻨﻲ در ﺑﺴﻴﺎری از روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎرن ﺷﺪن ﻣﺎه ﻣﺤﺮم در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﻀﻮر ﻛﻢ مردم املش در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ،در ﻋﺼﺮ ﻋﺎﺷﻮرا اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی دربیشتری ﺳﺎﻛﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻲ آورﻧﺪ .درﭘﺎره ای از روستاهای ییلاقات املش بعداز برداشت ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ برگزار می‌کنند.
در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﭼﻴﻨﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﻨﺪی ﻧﻮﺣﻪ زﻳﺮ را ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻃﻠﻮﻋﻲ اﺷﻜﻮری اﺳﺖ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﺑﻲ ﻛﺴﻢ ﺑﺒﻴﻦ ﺑﺮادر ﺧﻴـﺰ از زﻣﻴــﻦ اﺑﻮاﻟﻔﻀــﻞ)ع (اﺑﻮاﻟﻔﻀــﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﺮ ز ﺧﻮن ﻧﻤﺎ ﺑﺎز ﻏـﺮﺑﺘﻢ ﺑﺒﻴﻦ (ع) آب آورم ﺑــﺮادر از ﭼــــﻪ روی ﺧــﺎک ﺧﻔﺘـــﻲ ﺧﻔﺘﻲ ای ﻧﻬﻨﮓ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﺎﻫـــﻲ از ﭼﻪ در ﻣﻐــﺎک ای ﭘﻠﻨــﮓ رزﻣﮕﺎﻫــﻲ ﺳﻴﻨﻪ ﭼــﺎک ﭼﺎک ﺧﻔﺘــﻲ ﻣﻲ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻛﺸﻢ ز ﻓﺮﻗـﺖ ﺗـــﻮ آه آﺗﺸﻴــــﻦ )ع ( ﻗﺪ ﻧﻤﺎ ﻋﻠﻢ، ﻋﻠﻢ ﮔﻴـﺮ ﻛﺰ اﻟـﻢ دﻟــﻢ ﺗﭙـــﺎن ﺷـــﺪ ﺷـﺪ روﺑﻬــﺎنِ ﺷﻴــﺮ دل ﺑـــــﺮادر ﻣــﻦ روز، روز ﺗﺮﺳﻢ ﺧﺼﻢ ﻛﻴﻨﻪ ﺟﻮرﻓﺖ وﻗﺖ ﺧﻮف ﻛﻮدﻛﺎن ﺷﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺧﻮاب راﺣﺖ اززﻧﺎن رﻓﺖ ﻧﺰداﻫﻞ ﻛﻴﻦ (ع) ﻗــﻮچ ﺟﻨﮕﻴــﻢ ﺑــﺮادر ﭘﺸﺘــﻢ از اﻟـــﻢ ﺷﻜﺴﺘــﻪ ﭼــﺎره ﺑﺴﺘـــﻪ ام ز دﺳـﺖ رﻓﺘـــﻪ ﻫﻤـــﺮاه اﻣﻴـــﺪ ﺑﺎزوﻳﺖ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺮﻳــﺪه ﺟﺒﻬـﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ات ﭼــﺮا اﺑـﻮاﻟﻔﻀﻞ دﻳﺪه ﺗﻮ ﮔﺸﺘﻪ ﺧﻮﻧﺒﺎر از ﭼﻪ اﻳﻨﭽﻨﻴــﻦ (ع) از ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳــﺮم ﺑــﺮادر ﺳﺎﻳــﻪ ﻟــﻮای ﺗــﻮ ﻧﻴﺴﺖ اﺑﻮاﻟﻔﻀــﻞ ﺗﺎ زﻧﻨﺪ ﻫﺮزﻣﺎﻧـــﻢ ﻃﻌــﻦ ﻣﺸﺮﻛﻴــﻦ (ع) دارد «ﻃﻠﻮﻋــﻲ» ای ﺑــﺮادرا ذﻛـــﺮ ﻣﺎﺗــﻢ ﺗـــﻮ دارد از ﭘـــﺲ ﻏﻤﻢ ﺑــــﺮادر ﺑﻴﺸﺘـــﺮ ﻏـــﻢ ﺗـــﻮ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﺮده ﻧـﺎک ﻫــﺮ دم ﭘﻴــﺶ ﻣﻘــﺪم ﺗــﻮ دارد اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻫﻢ ﺷﻔــﺎ ﺑﻪ وی ﻛﺮم ﻛﻦ ﻫﻢ ده آﻓﺮﻳﻦ (ع) (zar z ﻣﺮاﺳﻢ زرزره زاری ava) = ﮔﺮﻳﻪ و اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در مناطق املش در ﺷﺐ ﻋﺎﺷﻮرا اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﺷﺐ ﻋﺰاداران ﺗﺎ اذان ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻋﺰاداری ﺳﺎﻻر ﺷﻬﻴﺪان و اﺻﺤﺎب ﺑﺎ وﻓﺎﻳﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ وﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮی زرزره ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺪاﺣﺎن زﻳﺎدی در اﻳﻦ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﺪاﺣﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و زﻧﺠﻴﺮزﻧﺎن و ﺳﻴﻨﻪ زﻧﺎن در دم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮاﺛﻲ آﻧﺎن را ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﻲ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﺠﺎت ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف می‌روﻧﺪ .
ﻋﺪه ای رﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ در ﻣﺴﺠﺪ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ روﺳﺘﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻋﺰاداری ﺟﻮاﻧﺎن، از دﺳﺘﺠﺎت ﻋﺰاداری ﻛﻪ از روﺳﺘﺎﻫﺎی دور وﺰدﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﻋﺰاداری ﻗﺪم در روﺳﺘﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ کنند.

منبع :
۱ ﺻﺪر- ﺣﺎج ﺳﻴﺪ ﺟﻮادی، احمد.داﻳﺮه ﺗﺸﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎرف .ﺗﻬﺮان :داﻳﺮه ﺳﺎزﻣﺎن .۱۳۶۸
http://www.mehrnews.com/
http://seirnews.com/
همشهری آنلاین
روستای تابستان نشین

روستای تابستان...

روستای تابستان نشین، طبیعتی بهشت آسا در جنوب شهر املش تابستان نشین، نام روستا و منطقه ای کوهپایه ای در جنوب شهر املش و ارتفاع روستا از سطح دریا ۳۹۰ متر و دارای طبیعتی با چشم انداز زیبا می‌باشد. بر اساس آمار رسمی، جمعیت روستای تابستان نشین املش در سال ۱۳۸۵ , ۲۶۷ نفر و دارای ۷۸ خانوار م...

اطلاعات | نقشه
سه شنبه بازار املش

سه شنبه بازار ...

تشکیل بازارهای هفتگی از گنجینه‌های فرهنگی و اقتصادی شمال ایران است که در استان گیلان رواج بیشتری دارد,این بازار‌ها محل تبادل کالاهای روستایی و شهری بوده‌اند که هم مایحتاج هفتگی شهر نششینان را فراهم می‌کردند و هم اسباب زندگی روستاییان را تامین میکند. گرچه کاربرد این بازارها با توسعه شهر...

اطلاعات | نقشه
تالاب زربیجار

تالاب زربیجار

از دیدنی‌ترین مناطق املش میتوان تالاب زربیجار را نام برد. این تالاب بعنوان یک زیستگاه طبیعی برای حیوانات و پرندگان مهاجر و همچنین محل ذخیره آب جهت مصارف شالیکاری دارای اهمیت می‌باشد.پوشش گیاهان مردابی و نیلوفرهای آبی در تالاب ، جلوه ای فرحبخش برای گردشگران در فصل بهار و تابستان ایجاد...

اطلاعات | نقشه
روستای رانکوه

روستای رانکوه

روستای زیبای رانکوه از توابع شهرستان املش می‌باشدکه در پنج کیلومتری املش قرار داردو حدود دویست و پنجاه هکتار مساحت آن است. رانکوه از سمت شمال و شرق به شهرستان رودسر و رحیم آباد و کلاچای منتهی می‌شود البته این روستا در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو با دربرگرفتن سه روستای آسیابسران-اسماعی...

اطلاعات | نقشه
منطقه ییلاقی هلو دشت

منطقه ییلاقی ه...

ییلاق زیبا و بکر هلودشت با 200 هکتار وسعت در 32 کیلومتری مرکز شهر املش قرار دارد که رشته کوههای سر سبز و بلند البرز آن را احاطه کرده است. این منطقه جنگلی کوهستانی با چشم‌اندازهای طبیعی بسیار زیبا دارای جاذبه‌های زیبای طبیعی اعم از پارک جنگلی، رودخانه، آثار تاریخی در روستای بلوردکان اعم...

اطلاعات | نقشه
عمارت عبدالعلی خان صوفی

عمارت عبدالعلی...

عمارت عبدالعلی خان صوفی با قدمتی نزدیک به دو قرن که گویا جزو آثار ثبت شده است، میراثی فرهنگی می‌باشد که تاکنون پنج نسل را در خود جای داده است. بانو شکوه مقیمی تنها بانوی این خانه در مصاحبه با گروه تلویزیونی شبکه باران می‌گوید: هفتاد سال است که عروس این خانه هستم و اصالتم رشتی می‌باشد،...

اطلاعات | نقشه
پل بلوردکان ( شاه عباسی )

پل بلوردکان ( ...

این پل در روستای بلوردکان ( بلار دکان ) از توابع دهستان لات لیل، بخش اتاقور شهرستان لنگرود و در فاصله دوازده کیلومتری جنوب غربی شهر املش و ارتفاع چهل و پنج متری از سطح آب‌‌های آزاد بر روی دو رودخانه سیاهرود و زیل بره قرار دارد. آب سیاهرود از مغرب و آب زیل بره از شمال غربی روستای بلورد...

اطلاعات | نقشه
غار تلابون

غار تلابون

غار تلابون یکی از غارهای استان گیلان می‌باشدکه در فاصله یک کیلومتری شرق روستای گورَج از توابع شهرستان املش واقع شده است. این غار در دامنه پرشیب یک صخره قرار دارد و فاصله آن تا قلعه شاه نشین گورج که در رأس کوه بنا شده، دویست متر است و تا عمق دره، سیصد متر فاصله دارد. دهانه غار تلابون ب...

اطلاعات | نقشه
مشاهده تمامی جاذبه های گردشگری
نوروز در گیلان

نوروز در گیلان

نوروز خوانی از مراسم آخر هر سال در گیلان است. نوروزخوانی که هم اکنون نیز کم و بیش رواج دارد، در گیلان نماد ورود بهار و خیر و برکت است. برای این کار گروهی نوروزخوان در کوچه و خیابان به راه می‌افتند و اشعاری می‌خوانند. از معروف‌ترین این اشعار می‌توان به دوازه امام و عروس گوله اشاره داشت....

اطلاعات
محرم در املش

محرم در املش

مردم املش نیز همچون مردم سایر مناطق گیلان، آداب و رسوم ویژه ای برای سوگواری حسین بن علی (ع) دارند. مردم سعی می‌کنند تا در روزهای نهم و دهم محرم، به زادگاه خود بروند و در جمع بستگان و آشنایان خود در مراسم عزاداری شرکت کنند. روضه خوانی، سینه زنی، زنجیر زنی، چهل منبر، شام غریبان، تعزیه خو...

اطلاعات
شب یلدا در املش

شب یلدا در امل...

مردم املش نیز همچون هموطنان دیگر در اقصی نقاط ایران شب یلدا یا شب چله را جشن می‌گیرند و دارای آیین خاصی هستنند .در شب چله از انواع خوراکی‌ها مصرف می‌کنند مانند هندوانه، آب ایزگیل یا آب کونوس، برشته برنج و سه میوه محلی پرتقال، گلابی محلی به نام «خوج» و لیمو استفاده می‌کنند. مردم املش ه...

اطلاعات
[posttitle]

[posttitle]

[postbody]

مشاهده مطلب