توضیحات

ویرایش
آدرس : حمام گلشن در بافت قدیم شهر لاهیجان و در محله میدان، کنار خیابان سردار جنگل و در مقابل مسجد جامع و بقعه چهار بادشاهان واقع شده است.
در دوران ایران قدیم استفاده از حمام داخل منازل کمتر رواج داشته و بدین جهت در بافت‌های قدیمی شهرهای کشور حمام‌های عمومی فراوانی دیده می‌شود و حمام گلشن یکی از آن هاست.
حمام گلشن بنایی متعلق به دوران قاجار است که در محلهٔ میدان لاهیجان و در مقابل مسجد جامع لاهیجان و بقعهٔ چهارپادشاهان قرار دارد.
در آن زمان استفاده از حمام‌های داخل خانه در شمال کشور بندرت معمول بوده و فقط شاهزادگان و امرا و حاکمان صاحب منزلی بودند که دارای حمام بود لذا بنابر ضرورت گرمابه گلشن لاهیجان در سطح وسیع و با عظمت و زیبایی خاصی ساخته شد این گرمابه دارای دو سربینه بود( حالت اولیه) قسمت اول که ورودی‌های حمام به آن متصل بوده محل استفاده افراد معمولی و سربینه دوم که کوچکتر و از نظر ارتباط با هوای آزاد و سرد بیرون در امان بیشتری بود مربوط به افراد ثروتمند بوده است که در سال 1344 هجری شمسی بعلت ادامه خیابان حافظ جنوبی بخش مهمی از سربینه بزرگ و قدیمی ازبین رفت و ارتباط ...مشاهده کامل متن اولیه حمام بهم خورد در نتیجه تغییراتی در معماری داخلی گرمابه برای ادامه استفاده از آن بوجود آمد.
ازجمله تغییرات، تبدیل نظافتخانه قدیمی به سربینه بود.
با ورود به حمام بعد از ورودی به رختکن می‌رسیم که با ازاره، کاشی کاری‌های هفت رنگ، کاربندی هشت و نیم هشت، حوض سنگی و دو کتیبه بزرگ تزیین شده است. سقف گنبدی شکل گرمخانه نیز بالای این کاربندی‌ها قرار گرفته است.
در سمت راست این رختکن ده متری اتاقکی به نام گرمخانه قرار دارد که در سطح پایین‌تری ساخته شده و ستون‌های سنگی و طاق‌های جناغی دارد.
ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻤﺎم ﮔﻠﺸﻦ ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻟﺰوم اﺣﺪاث ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﻣﯿﺪان، وﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎی ﺣﻤﺎم، ﭘﻼن ﮐﺜﯿﺮاﻻﺿﻼع داﺷﺖ و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آن از آﺟﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺤﻠّﯽ، ﺳﺎروج و ﮔﻞ آﻫﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺧﯿﺮ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﮔﯿﻼن، ﺑﺮای اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﻨﺎ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. درِ ﺳﻨﮓﮐﺎریﺷﺪه اﻣﺮوزی ﺣﻤﺎم در ﮐﻮﭼﻪای در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﮔﺬر از ورودی ﺑﻪ رﺧﺖﮐﻦ ﻣﯽرﺳﯿﻢ.
ﻃﻮل رﺧﺖﮐﻦ، ﺣﺪود 10 ﻣﺘﺮ و در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن، اﺗﺎﻗﮑﯽ در ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ "ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ"ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. در ﺷﻤﺎل رﺧﺖﮐﻦ، ﺻﺤﻦ ﺣﻤﺎم ﺑﺎ ده ﺳﺘﻮن ﻗﺮار دارد و وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﮐﻒ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮزاﯾﯿﮏ و ازاره دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 180 ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻨﺒﺪ ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﺣﺪود 8 ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع دارد و ﺣﺒﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی آن ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻮرِ داﺧﻞِ ﺣﻤﺎم را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﺎقﻫﺎی ﺟﻨﺎﻗﯽ و دﯾﻮارﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ، ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﺳﻪﺑﺮﮔﺮدان ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود 3/5 ﻣﺘﺮ، ﻓﻀﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ را ﻣﺴﻘّﻒ ﻣﯽﺳﺎزد.
در ﺷﻤﺎلﺷﺮﻗﯽ ﺻﺤﻦ، دو ﻫﺸﺘﯽ وﺟﻮد دارد. اﺿﻼع ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺸﺘﯽﻫﺎ ﺣﺪود 4/5 ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع ﮔﻨﺒﺪ آنﻫﺎ، 5/5 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
در ﺿﻤﻦ در دﯾﻮارﻫﺎی ﻫﺮ ﺿﻠﻊ، ﻃﺎقﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد. ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺷﯿﺎری، آب ﻣﺼﺮفﺷﺪه دوشﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺣﻤﺎم ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﺟﻨﻮب ﻫﺸﺘﯽ دوم، ﺧﺰاﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺨﺰن آب ﮔﺮم ﻗﺮار دارد.
در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﺎم، ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﻮبﻫﺎی ﺧﺎص و ﺑﺎ اﻧﻮاع آﺟﺮﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﻘّﻒﮐﺮدن ﺑﻨﺎ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻻی ﺻﺤﻦ ﺣﻤﺎم در
ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﻫﺸﺖﮔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ دارای ﮐﺎرﺑﻨﺪی ﻫﺸﺖوﻧﯿﻢ ﻫﺸﺖ اﺳﺖ.
در ﺑﺎﻻی ﮐﺎرﺑﻨﺪیﻫﺎ، ﮔﻨﺒﺪی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻀﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﻣﺴﻘّﻒ ﻣﯽﺳﺎزد. اﯾﻦ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺒﺪ در ﺑﻨﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺣﻤﺎم اﺳﺖ. ﺳﻘﻒ ﭼﻬﺎرﻫﺸﺘﯽ ﮐﻪ دوﺑﻪدو در ﺷﻤﺎلﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﯽ ﺑﻨﺎی ﺣﻤﺎم واﻗﻊ ﺷﺪه، ﮔﻨﺒﺪیﺷﮑﻞ اﺳﺖ.
ﺧﺰاﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺨﺰن آب ﮔﺮم ﺣﻤﺎم ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﺸﺘﯽﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، دارای ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﭙﻮشﻫﺎﯾﯽ در ﭼﻬﺎر ﮐُﻨﺞ اﺳﺖ.
برای آبرسانی به حمام از چاه آبی استفاده می‌شده که در کنار حمام در عمق 10 متری زده شده است. یک نفر به کمک چرخ چاه آب را بالا کشیده و داخل حوض می‌ریخته و از آن جا آب به مخازن مختلف هدایت می‌شده است.
این حمام که در زمان فتحعلیشاه احداث گردید، در گذشته دارای خزینه‌ها و حوضچه‌های متعددی بود ولی به دلیل امتداد خیابان، امروزه تنها نیمی از آن پا بر جاست.
ﺣﻤﺎم ﮔﻠﺸﻦ،ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻮده و دارای ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﻣﻠّﯽ 1442ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

منابع :http://fa.wikipedia.org/
http://www.gchto.ir/main/media/farhangi/hamam%20golshan.pdf
http://www.panoramio.com/photo/76149798
http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=585
http://dadaryha.com/blog/746
http://www.artakava.com/post/8994
موزه تاریخ چای لاهیجان ( آرامگاه کاشف السلطنه )

موزه تاریخ چای...

لاهیجان یکی از قدیمی‌ترین و زیباترین شهرهای استان گیلان است که به "شهر چای" اشتهار دارد، زیرا چای‌کاری در ایران برای نخستین‌بار به همِت "حاج محمِدمیرزا کاشف‌السلطنه چای‌کار" در سال 1319 هـ.ق در لاهیجان آغاز شد و به‌سرعت در این شهر و دیگر مناطق سواحل جنوبی دریای مازندران توسعه یافت. مز...

اطلاعات | نقشه
بام سبز لاهیجان

بام سبز لاهیجا...

بام سبز محلی تفریحی در شهر لاهیجان در استان گیلان ایران است. این فضای مسطح در مسیر بالای شیطان‌کوه وجود دارد و به بام سبز لاهیجان مشهور است. این محوطه سبز به وسیله گذرگاهی به قسمت جنوبی پای کوه منتهی می‌شود. از بام سبز حدود هزار پله سیمانی تا پای کوه تعبیه شده که یکی از مسیرهای منتهی ب...

اطلاعات | نقشه
آرامگاه شیخ زاهد گیلانی

آرامگاه شیخ زا...

تاج‌الدین ابراهیم کردی سنجانی معروف به شیخ زاهد گیلانی از صوفیان بزرگ ایران بود.خویش را ابراهیم گیلانی می‌گفته است.پدر او روشن امیربابل بن شیخ بندارکردی سنجانی بود و این خاندان تاهفت جدشیخ و شیخ زاده بوده اند و جد هفتم ایشان مریدبن الاشیخ نام داشت.روشن امیر پدر شیخ زاهد ازده بهرالاله که...

اطلاعات | نقشه
حمام گلشن

حمام گلشن

در دوران ایران قدیم استفاده از حمام داخل منازل کمتر رواج داشته و بدین جهت در بافت‌های قدیمی شهرهای کشور حمام‌های عمومی فراوانی دیده می‌شود و حمام گلشن یکی از آن هاست. حمام گلشن بنایی متعلق به دوران قاجار است که در محلهٔ میدان لاهیجان و در مقابل مسجد جامع لاهیجان و بقعهٔ چهارپادشاهان قر...

اطلاعات | نقشه
تله کابین احرار - لاهیجان

تله کابین احرا...

تله کابین احرار لاهیجان یکی از مدرن‌ترین تله کابین‌های کشور محسوب میشود .این تله کابین دارای 33 کابین 6 نفره میباشد که که در مدت 20 دقیقه مسافتی حدود 1500 متر را از بام سبز لاهیجان تا قله سرسبز و زیبای تاج خروس را به صورت رفت و برگشت می‌پیماید. طول افقی آن حدود 1500 متر اختلاف ارتفاع ا...

اطلاعات | نقشه
استخر لاهیجان

استخر لاهیجان

در قسمت شرقی لاهیجان و در پای کوهی سر سبز و مملو از شمشاد وجود دارد که آبشاری مصنوعی نیز از آن جاری می‌باشدو پلکان‌های سنگی تعبیه شده ای که قله کوه را به این آبشار متصل می‌کند.این کوه شیطان کوه نام دارد که در گذشته به شاه نشین کوه معروف بود. در پای این کوه استخری وجود دارد که مساحت آن ...

اطلاعات | نقشه
تالاب سوستان

تالاب سوستان

تالاب سوستان را می‌توان یکی از بهترین اکو سیستم‌ها و مناظر طبیعی و از ثروت‌های طبیعی کشور نامید که ارزش مادی و معنوی آن بیش آن چیزی است که به نظر می‌آید. این تالاب در فصل‌های مختلف سال زیبایی‌های متعددی دارد که بسیار چشم نواز است. تالاب سوستان در پاییز و زمستان پر آب‌تر بوده و آب آن ن...

اطلاعات | نقشه
شیطان کوه

شیطان کوه

این کوه زیبا که در گذشته به شاه نشین کوه معروف بود در رشته کوه البرز و در قسمت شرقی شهر لاهیجان واقع شده است که ارتفاعی حدود شصت متر دارد و از درختان زیبا و شمشاد‌های کوتاهی پوشیده شده است که سرسبزی خاصی به این کوه داده اند. این منطقه خوش آب و هوا و دریاچه ای زیبا که در رو به روی این ...

اطلاعات | نقشه
مشاهده تمامی جاذبه های گردشگری
چای لاهیجان

چای لاهیجان

از اوایل قرن بیستم چایکاری در کشورهای ایران و ترکیه آغاز گردید. قبل از سال 1280 هجری شمسی ، کشت چای در ایران رواج نداشت و ایرانیان قدیم به جای چای ، قهوه می‌نوشیدند. به همین دلیل چایخانه‌های امروزی همان نام سنتی خود یعنی قهوه خانه را حفظ کردند . در سال 1280 هجری شمسی مطابق با سال 1901...

اطلاعات
[posttitle]

[posttitle]

[postbody]

مشاهده مطلب