1

توضیحات

ویرایش
ﭘﻞ ﻧﯿﺎﮐﻮ ﺑﺮ مسیر فرعی ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ رﺷﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎده ای ﮐﻪ از ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد و ﺑﺎزﮐﯿﺎﮔﻮراب اﻣﺘﺪاد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در روﺳﺘﺎی ﺑﺎزﮐﯿﺎﮔﻮراب ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﯿﺴﯿﻢ 'می گردد، اوﻟﯽ ﺑﻄﺮف ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ و دوﻣﯽ ﺑﻪﺗﺠﻦ ﮔﻮﮐﻪ و ﮐﯿﺴﻢ و رﺷﺖ و ﺳﻮﻣﯽ ﺑﻪ سمت ﻧﯿﺎﮐﻮ و آﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻟﻮﻟﻤﺎن و ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن و رﺷﺖ ﻣﯽرود.
اﯾﻦ ﭘﻞ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم و ﻧﺰدﯾﮏ آﺑﺎدی ﻧﯿﺎﮐﻮ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
این پل که ازجمله آثار به جای مانده دوره قاجاریه است، 50 متر طول و 80/5 متر عرض
وا ز دو ﭼﺸﻤﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.ارﺗﻔﺎع ﭘﻞ از ﺳﻄﺢ رودﺧﺎﻧﻪﺗﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ آن 6 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﭘﻞ در ﻣﺤﺪوده ﻧﯿﺎﮐﻮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮐﯿﺎﮔﻮراب ﺑﺮ روی ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎیﺷﻤﺮود ساخته شده است.بعضی قدمت این پل را به دوره صفویان نسبت داده‌اند.
در ﺳﺎﺧﺖ آن از آﺟﺮ ، ﺳﻨﮓ و ﻣﻼت ﺳﺎروج استفاده شده اﺳﺖ، ﭘﻞ ﻧﯿﺎﮐﻮ دارای ﯾﮏ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و 3 دﻫﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ در ﺟﻮاﻧﺐ دﻫﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽمیباشد.
ﻋﺮض دﻫﺎﻧﻪ ی ﺑﺰرگ 217 ﻣﺘﺮ، ارﺗﻔﺎع آن ا ز ﻧﻮک ﺟﻨﺎﻗﯽ ﻃﺎق ﺗﺎ ﮐﻒ، 605 ﻣﺘﺮ و ا رﺗﻔﺎع ﻃﺎﻗﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ 2ﻣﺘﺮ و 41 ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آﻧﻬﺎ 83 ، 82 و 52 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺳﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﻨﺎی ﭘﻞ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ارﺗﻔﺎع ﮐﻠﯽ ﭘﻞ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪوداً 56 ﻣﺘﺮ، ﻋﺮض ﭘﻞ 85 ﻣﺘﺮ، ﻋﺮض ﻋﺎﺑﺮ روی ﭘﻞ 74 ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻮهﺳﻨﮕﻬﺎ ﻓﺮش ﺷﺪه، ﻋﺮض ﺟﺎﻧﭙﻨﺎه و ﺳﻄﺢ ﭘﻞ 40 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
پل خشتی ...مشاهده کامل متن نیاکو در سال 1335 توسط وزارت فرهنگ و هنر با شماره 1443 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
منبع:http://iranstan.com/print_1524
http://www.mehrastan.ac.ir/about-us/about-astaneh.html
http://www.hamshahrionline.ir/details/164194
آرامگاه دکتر محمد معین

آرامگاه دکتر م...

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﻌﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ ﻣﻌﺮوف ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ از ﻣﻔﺎﺧﺮ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود که در سال 9 اردیبهشت 1297 در رشت متولد شد و 13 تیر 1350 در تهران درگذشت و پس از مرگ نیز در زادگاهش بخاک سپرده شد. وی استاد زبان فارسی و پدیدآورندهٔ فرهنگ معین است و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﺮ...

اطلاعات | نقشه
پارک ملی بوجاق

پارک ملی بوجاق

پارک ملی بوجاق از پارک‌های ملی ثبت شده در ایران است که در شهر کیاشهر از شهرهای استان گیلان واقع شده‌است. مساحت این پارک حدود ۳۲۵۰ هکتار است و از نظر طول و عرض جغرافیایی در شمال شرقی شهرستان رشت قرار داد. این پارک محل رسیدن رودخانه‌ی سفیدرود به دریای خزر است که پهنه‌ی این اتصال و دلتای...

اطلاعات | نقشه
پل خشتی نیاکو

پل خشتی نیاکو

ﭘﻞ ﻧﯿﺎﮐﻮ ﺑﺮ مسیر فرعی ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ رﺷﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎده ای ﮐﻪ از ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد و ﺑﺎزﮐﯿﺎﮔﻮراب اﻣﺘﺪاد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در روﺳﺘﺎی ﺑﺎزﮐﯿﺎﮔﻮراب ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﯿﺴﯿﻢ 'می گردد، اوﻟﯽ ﺑﻄﺮف ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ و دوﻣﯽ ﺑﻪﺗﺠﻦ ﮔﻮﮐﻪ و ﮐﯿﺴﻢ و رﺷﺖ و ﺳﻮﻣﯽ ﺑﻪ سمت ﻧﯿﺎﮐﻮ و آﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻟﻮﻟﻤﺎن و ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن و رﺷﺖ ﻣﯽرود. اﯾﻦ ﭘﻞ در ...

اطلاعات | نقشه
اسکله ماهیگیری کیاشهر

اسکله ماهیگیری...

کیاشهر در فاصله ۱۷ کیلومتری آستانه اشرفیه و تقریباً ۵۰ کیلومتری رشت قرار دارد در ساحل شمالغربی کیاشهر و در لابلای تالاب بوجاق اسکله ماهیگیری کیاشهرقرار دارد که در حاشیه آن اداره شیلات کیاشهر وسایرتأسیسات قرار دارند. این مکان شامل بندرماهیگیری متعلق به شیلات و احد حفاظت منابع آبزیان,اد...

اطلاعات | نقشه
پل چوبی کیاشهر

پل چوبی کیاشهر

بندر کیاشهر ، در فاصله ۱۷ کیلومتری آستانه اشرفیه و حدود ۵۰ کیلومتری شهر رشت قرار دارد. از جمله مناطق زیبای این شهر و استان گیلان، تالاب و پل چوبی بندرکیاشهر است که مردم زیادی از این پل زیبا دیدن می‌کنند. در شمال بندر کیاشهر، پارک جنگلی زیبایی قرار گرفته که درختان چندین ساله آن جاذبه گر...

اطلاعات | نقشه
پارک ساحلی - آستانه اشرفیه

پارک ساحلی - آ...

آستانه اشرفیه علاوه براینکه شهری زیارتی محسوب میشود به دلیل جاذبه‌های گردشگری خود به شهری سیاحتی نیز تبدیل شده است . یکی از جاذبه‌های گردشگری این شهر می‌توان به پارک ساحلی آن اشاره نمود. پارک ساحلی استانه اشرفیه در کنار رود خانه سپید رود بنا شده است همجواری این پارک با رود خانه سپید رو...

اطلاعات | نقشه
پل خشتی تجن گوکه

پل خشتی تجن گو...

این پل در مسیر راه قدیمی سیاهکل به لاهیجان به تجن گوکه ، که برروی رودخانه‌ی شیم رود احداث شده است ، قراردارد ، پل تجن گوکه دارای دو دهانه‌ی بزرگ در وسط و دو دهانه‌ی کوچک در طرفین است . طول پل 75 متر و عرض آن ۲۵/۴ و ارتفاع کلى آن بیش از ۵/۷ متر است. این پل آجری شامل دو چشمه با طاقهای ج...

اطلاعات | نقشه
روستای عسگر آباد دهکا

روستای عسگر آب...

در کیلومتر پنج جاده کیاشهر به چمخاله در دهستان دهکا، منطقه ای زیبا با منظره‌‌های دل فریب در همسایگی جنگل و دریا نظر هر رهگذری را جلب می‌کند. ساحل عسگر آباد شاید به لحاظ بافت جغرافیایی مشابه بسیاری از دیگر نقاط ساحلی دریای خزر باشد اما بکر بودن این منطقه، وجه تمایز آن از سواحل دیگر این د...

اطلاعات | نقشه
برنج آستانه اشرفیه

برنج آستانه اش...

تاریخ آستانه با برنج گره خورده است و چه بخواهیم و چه نخواهیم آستانه را با برنج و برنج را با آستانه میشناسند.به جرات می‌توان ادعا داشت برنج آستانه اشرفیه یکی از مطبوع‌ترین برنجهای ایران وجهان میباشد. سابقه کشت برنج در ایران به پایان دوره ساسانیان رسیده و گسترش وسیع آن از قرن دهم میلادی ...

اطلاعات
بادام زمینی آستانه اشرفیه

بادام زمینی آس...

آستانه اشرفیه در ٣٥ کیلومتری مرکز استان ، رشت قرار دارد و فاصله آن تا شهر لاهیجان ٧ کیلومتر است. از محصولات زراعی این شهرستان می‌توان بادام زمینی که در واقع مرغوبترین بادام ایران است ، به دلیل کیفیت و سبکی خاک این منطقه که بیشتر حاصل رسوبات سفیدرود است . آنچه آستانه اشرفیه را از حیث س...

اطلاعات

پل خشتی نیاکو

این پل در روستای نیاکو از شهرستان آستانه‌ی اشرفیه ، واقع در استان گیلان ، بر سر راه آستانه‌ی اشرفیه به لاهیجان واقع شده و از آثار دوره‌ی صفویه است.
پل نیاکو 50 متر طول، 5/8 متر عرض و از سطح آب حدود 6 متر ارتفاع دارد.
سطح معبر پل سنگ فرش شده و در طرفین دارای جان پناهی است. پل دارای دو دهانه‌ی بزرگ و دو دهانه‌ی کوچکتر در طرفین آن‌هاست. پهنای دهانه‌های بزرگ ، هر یک 2/30 متر و بلندی آنها از تیزه طاق تا سطح زمین 1/40 متر است.
ابعاد آجرهایی که برای ساختن این دو دهانه به کار رفته، 4×17×17 و در بخش‌های دیگر 5×20×20 سانتی متر است. این پل به شماره 1443 به ثبت تاریخی رسیده است. ... ادامه مطلب
پل خشتی نیاکو

اطلاعات بیشتر...
[posttitle]

[posttitle]

[postbody]

مشاهده مطلب

تمامی حقوق اين سايت متعلق به تیشینه می‌باشد.