توضیحات

ویرایش
بلوردکان ﺟﺰء روﺳﺘﺎی ﻻت ﻟﯿﻞ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺶ اﻃﺎﻗﻮر ﻟﻨﮕﺮود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ دارای ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻋﻢ از ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ، رودﺧﺎﻧﻪ، آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ درروﺳﺘﺎی ﺑﻠﻮردﮐﺎن اﻋﻢ از ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ، ﭘﻞ و... دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا ﯾﺎ ﻫﺘﻞ ﻧﺪارد اﻣﺎ اﻣﮑﺎن اﺣﺪثﮐﻤﭙﯿﻨﮓ در ﻣﺤﯿﻂ وﺟﻮد دارد. اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﯾﯿﻼﻗﯽ، ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﯿﺮ آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺗﻊ ﻫﻠﻮدﺷﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﺤﻮر ﺑﻠﻮردﮐﺎن ﺑﻪ ﻫﻠﻮدﺷﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﻣﻤﺮز و ﺗﻮﺳﮑﺎ، آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ درﺧﺘﺎن ﻓﻨﺪق روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﺑﺎﻏﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﭼﺎی و ﻓﻨﺪق اﺳﺖ. ﺟﺎده ﮐﻮﻫﯽ – ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ وﻟﯽ آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ و زﯾﺒﺎ اﺳﺖ .
در ارﺗﻔﺎع 1200 ﻣﺘﺮی از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻠﻮ دﺷﺖ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻟﻨﮕﺮود 40 ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﺑﻠﻮردﮐﺎن 13 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد. در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻫﻠﻮدﺷﺖ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﻣﻬﻤﺎن ﺳﺮا ﻧﺪارد.
در 29 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﻟﻨﮕﺮود در روﺳﺘﺎی ﺳﺮ ﻟﯿﻞ و در 14ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ اﻃﺎﻗﻮر ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻓﺮاد آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ را ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﮑﺮ
دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ.
از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت 10 اﻟﯽ 15 دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺎده روی وﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﺳﺮ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺑﺸﺎر ﺑﺮﺳﯿﻢ. اﺑﻦ آﺑﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و دﯾﺪﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ...مشاهده کامل متن ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮی در دل ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ دو ﮐﻮه ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﺳﻨﮓ ﻫﺎیﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﺨﺮی ﭘﺮ از آب ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت رودﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﺷﺖ و درﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. دﯾﻮاره ای ﺳﻨﮕﯽ آﺑﺸﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از آن ﺑﺮای ﻫﺮ ﺻﺨﺮه ﻧﻮردی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮ زﯾﺮ آﺑﺸﺎر ﺑﯿﺶ از 100 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ. آب اﯾﻦ آﺑﺸﺎر از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﺗﺮﯾﺎن (زرﭼﺎل) ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از داﻣﻨﻪ
ﻫﺎی ﭘﺮ ﺷﯿﺐ ﺟﻨﮕﻞ، آﺑﺸﺎری ﺑﻪ ﻃﻮل 9 ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض 3 ﻣﺘﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن از اﺳﺘﺨﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف روﺳﺘﺎی ﻟﯿﻞ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﯿﻞ ﻣﯽ رﯾﺰد و از آن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻠﻤﺎن رود ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً راﻫﯽ درﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﺑﺸﺎر در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ- ﺟﻨﮕﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از درﺧﺘﺎن ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﻣﻤﺮز، ﺗﻮﺳﮑﺎ، اﻓﺮا، اﻧﺠﯿﻠﯽ، ﺷﻤﺸﺎد و ... ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮاز و روﺑﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ آﺑﺸﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارا ﺑﻮدن اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﯾﺒﺎ و ﺑﮑﺮ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮان ، ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل ، ﭼﺸﻤﻪ و آب ﻓﺮاوان ، اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎ در اﺳﺘﺨﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
منابع :
http://www.gchto.ir/main/media/farhangi/blordakan&halodasht.pdf
mirzakhah.i
http://fa.wikipedia.org/
پل خشتی لنگرود

پل خشتی لنگرود

پل خشتی لنگرود روی رودخانه لنگرود و از خشت و آجر ساخته شده است. این پل، معروفترین بنای تاریخی و نماد شهر لنگرود است و بر روی رودخانه لنگرود که از میان شهر می‌گذرد، ساخته شده است و در گویش گیلکی لنگرودی، به خَشته پٌل وخَشته پورد معروف است. بر اساس اطلاعات کتاب تاریخ خانی تا سال 912 هـ ...

اطلاعات | نقشه
خانه منجم باشی

خانه منجم باشی

خانواده‌ی مُنجّم باشی، همزمان با تسلط آقا محمد خان قاجار بر گیلان، صاحبِ اسم و رسمی شدن. نخستین عضو این خاندان که لقب مُنجّم باشی رو به دست آورد، میرزا صادق نامی بود که سال 1312 هجری قمری، جسد خان قاجار رو به کربلا حمل کرد. یکی از نواده‌های میرزا صادق به نامِ میرزا موسی به فرمانروای...

اطلاعات | نقشه
لیلا کوه

لیلا کوه

لیلاکوه یا به گفته اهالی محلی لیله کوه، منطقه ای است در نزدیکی شهر لنگرود در استان گیلان در شمال ایران و یک منطقه توریستی و گردشگری زیباست که هر ساله مسافران زیادی را به خود جذب می‌کند. برخی هم معتقدند ، لیلا کوه برگرفته از نام« لیاشاه» می‌باشد. لیاشاه ، مترادف با واژه‌های اسمی دختران...

اطلاعات | نقشه
بلوردکان ( بلور دوکان )

بلوردکان ( بلو...

بلوردکان ﺟﺰء روﺳﺘﺎی ﻻت ﻟﯿﻞ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺶ اﻃﺎﻗﻮر ﻟﻨﮕﺮود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ دارای ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻋﻢ از ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ، رودﺧﺎﻧﻪ، آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ درروﺳﺘﺎی ﺑﻠﻮردﮐﺎن اﻋﻢ از ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ، ﭘﻞ و... دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧ...

اطلاعات | نقشه
ساحل چمخاله

ساحل چمخاله

ساحل چمخاله لنگرود با شرایط زیبا و دلپذیر خود در دنیا کم‌نظیر است . چرا که گفته می‌شود در دنیا دو شهر ساحلی به شکل دلتا وجود دارد که این حالت آب و هوای دلپذیری را برای این مناطق به وجود می‌آورد که لنگرود یکی از این دو شهر است. چَمخاله، منطقه‌ای ساحلی بسیار زیبا و منحصر به فرد در استان...

اطلاعات | نقشه
تالاب کیاکلایه

تالاب کیاکلایه

تالاب کیاکلایه یکی از غنی‌‌‌ترین تالاب‌‌های استان گیلان به لحاظ تنوع گونه‌‌های حیاتی می‌باشد و در جذب گردشگر و افزایش درآمد اقتصادی حاشیه نشینان و حفظ محیط زیست طبیعی دارای اهمیت و توان بالایی می‌باشد. این تالاب از پتانسیل‌‌های اکوتوریستی شهر لنگرود به شمار می‌آید که در شرایط پایکوهی ب...

اطلاعات | نقشه
بقعه دوازده تن

بقعه دوازده تن

این بقعه مدفن دوازده تن از سادات کیایی می‌باشد که بر بخش شرقی گیلان حکومت می‌کردند و چون زادگاه سادات کیایی ملاط بود به سادات ملاطی نیز معروف می‌باشند. طبق شجره نامه ای که در بقعه موجود است این دوازده تن عبارتند از: سید علی و سید محمد، پسران امام سجاد(ع)، سید یوسف، سید یونس، سید حسن، س...

اطلاعات | نقشه
دریاچه کومله

دریاچه کومله

دریاچه کومله در شهر کومله شهرستان لنگرود در استان گیلان قرار دارد. این دریاچه سه آبگیر مجزا را شامل می‌شود که طول بزرگترین آبگیر آن در حدود سه کیلومتر و عرض آن چهارصد متر می‌باشد. فاصله دریاچه تا سواحل دریای خزر و ساحل زیبای چمخاله در حدود ده کیلومتر و تا ارتفاعات شمالی البرز و کوه پر...

اطلاعات | نقشه
مشاهده تمامی جاذبه های گردشگری

بلوردکان املش

یکی از جاذبه‌های طبیعی اطراف املش روستای بلوردکانه، که از توابع دهستان لات لیل، بخش اتاقور شهرستان لنگرود بوده و در ۱۲ کیلومتری جنوب غربی شهر املش واقع شده . دارای طبیعتی جنگلی و با چشم اندازی غیر قابل وصف بوده و رودخانه زیبایی هم از دل آن عبور می‌کنه. بر روی رودخانه پل قدیمی وجود داره که بر سر یکی از ... ادامه مطلب
بلوردکان املش

اطلاعات بیشتر...
[posttitle]

[posttitle]

[postbody]

مشاهده مطلب